UPORABNA DOKUMENTACIJA

KONTAKT

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Barbaro Kuk Žgajnar na telefonsko številko 031 716 844.Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa UBU kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v deležu 80%), ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v deležu 20%).

Program Učim se biti učitelj (UBU).

S programom se bo s štirimi javnimi razpisi spodbujala krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva (v nadaljevanju: učitelj začetnik), ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu. Učitelj začetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega učitelja in učitelja začetnika (v nadaljevanju: tim za uvajanje).

Namen in cilji programa UBU

Namen in cilji programa so skladni z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP za obdobje 2014–2020) v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1.: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Specifični cilj se bo tekom programa uresničeval s spodbujanjem prožnih oblik učenja ter krepitvijo kompetenc strokovnih delavcev.

Namen izvajanja programa UBU je identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika. Ta tim v okviru posameznega projekta UBU tvorijo trije ključni deležniki v VIZ: učitelj začetnik, ravnatelj in izkušeni učitelj. Cilj posameznih projektov bo zagotoviti ustrezno uvajalno obdobje za učitelje začetnike s ciljem krepitve njihove usposobljenosti za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, hkrati pa tudi krepitev usposobljenosti izkušenih učiteljev in ravnateljev za izvajanje kvalitetnega uvajalnega obdobja. Primerno učno okolje je izhodišče za ustvarjanje optimalno odzivnega in interaktivnega sodelovanja med vsemi udeleženimi ter spodbuden prostor za izmenjavo znanj in izkušenj, v katerem se vsak uči od vsakogar, pridobiva in prispeva k soustvarjanju vzgojno-izobraževalnega okolja v VIZ. Z vidika dolgoročnega in strateškega upravljanja s kadri, soupravljanja in soustvarjanja delovnega okolja imata v uvajalnem obdobju učitelja začetnika ključno vlogo ravnatelj in izkušeni učitelj. S tem programom pridobljene oz. poglobljene kompetence vključenih strokovnih delavcev bodo prispevale k boljši usposobljenosti za izvajanje prožnih oblik učenja in s tem kvalitetnemu izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, kar pa posledično pomeni prispevek k razvoju, znanju in pridobivanju kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Z namenom spodbujanja prožnih oblik učenja, krepitve kompetenc strokovnih delavcev in s tem prispevanja k razvijanju kompetenc šolajočih so cilji programa UBU:

Program s prvima dvema ciljema sledi namenu zagotavljanja usmerjenega in vzajemnega usposabljanja vseh treh ključnih deležnikov v posameznem projektu UBU.

Sodobne oblike vodenja na vseh ravneh dokazano temeljijo na sodelovalni kulturi, ki doslej v slovenskem šolskem prostoru na področju uvajanja učitelja začetnika še ni povsem zaživela. Z izvajanjem tega ukrepa bomo proučili šolsko okolje v uvajalnem obdobju z vidika podpornega tima ter oblikovali priporočila in smernice za delo šolskih timov pri uvajanju učiteljev začetnikov. V okviru ukrepa bo posamezni učitelj začetnik zaposlen za obdobje 6 mesecev za polni delovni čas v VIZ, ki izvaja javnoveljavni program vzgoje in izobraževanja oz. program vzgoje in izobraževanja s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja. VIZ bo izbranemu kandidatu za učitelja začetnika zagotovil možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.

V okviru součinkovanja z drugimi ukrepi s področja krepitve kompetenc strokovnih delavcev bo za učitelje začetnike, ravnatelje in izkušene učitelje zagotovljeno dodatno izobraževanje v programu Usposabljanje za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika, ki je načrtovan ločeno od tega ukrepa, in sicer v okviru operacije Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022. V okviru programa UBU bomo izvedli javne razpise in na podlagi pogojev ter meril za izbor prijav izbrali VIZ, in sicer vrtce, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, dijaške domove ali šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki bodo zagotovili vzpostavitev tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika in zaposlili učitelje začetnike v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem izobraževalnem programu, javnoveljavnem vzgojnem programu za dijaške domove, javnoveljavnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja. Z vsakim izbranim VIZ bomo sklenili pogodbo o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta v okviru programa UBU.

Mejniki vključevanja ciljnih skupin

Ciljne skupine – time načrtujemo vključevati na podlagi javnih razpisov, in sicer

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa UBU kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v deležu 80%), ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v deležu 20%).